Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Registrum aneb ukazovatel na obadva díly knihy této

*****

AEditovat

 • Abraham kde bydlil.
 • Absolonův hrob.
 • Abyssinský král má do šedesatera království.
 • Acepsesma poustevník.
 • Acon město, jeho skvostnost a sláva přílišná.
 • Administrator nynější mistrovství v Prusích, kdo ?
 • Adomin zámek, místo…
 • Aelianus Adrianus císař proroctví Kristovo o Jerusalémské zkáze právě naplnil.
 • Agar dívce studénka na poušti od anděla ukázána.
 • Agar dívky chůze smutné památka.
 • Agarenův neb Saracenův obydlí.
 • Alaricus, král Vizigotský.
 • Alas poustevnik chleba 80 let nejedl.
 • Al Caliph Mahumed dal z Alkoranu jádro vybrati, kteréž v šestery knihy jest obsaženo.
 • Alexander Veliký.
 • Alexander Veliký město Gazu vyvrátil.
 • Alexander Veliký šest set honů na vodě za den ujížděl.
 • Alexander Veliký umřel a pochován v Alexandrii.
 • Alexandrie město, velmi často tam pršívá.
 • Alexandrie města vypsání.
 • Alexandrie město někdy lidné a bohaté.
 • Alexandrie dobyto od Augusta cís. ale nezkaženo.
 • Alexandrie obchody valné má; látku skla Benátského vydává.
 • Alexandrie, domy tam mají bez střech.
 • Alexandrie, na poutníky křesťanské tam nevraží.
 • Alexandrie obyvatelů povahy.
 • Alexandrie, mládež tam zpokutována za posměch.
 • Alipius biskup Adrianopolitánský.
 • Alkoran.
 • Almerich VI. král Jerusalémský.
 • Almužna od nás konventu Jerusalémskému na odchodné dána.
 • Almužna a záduší u Kairských.
 • Aloes kde roste.
 • Alpinus doktor vznešený.
 • Alvarus Capralis, nejvyšší nad armádou již druhou do lndií Východních.
 • Amasis krále hrobem hlava z mramoru.
 • Amedeus, kníže Sabaudský.
 • Amedeus, pustil se do země Řecké.
 • Amurathes, císař Turecký, zeď Hexamilion dobyl a zbořil.
 • Ancona město, kterak papeži v moc přišlo.
 • Anděl v zlaté zbroji kde Heliodora pohana na zem porazil.
 • Anděl v jistý čas vodu v rybníce bravním zakaloval.
 • Anděl čtyřma koly železnými do čtyř tisíc lidí pomačkal a usmrtil.
 • Andělé, kde se apoštolům ukázali po na nebe vstoupení K. P.
 • Andělský kostel.
 • Andromeda, panna ukovaná.
 • Anny S. kostel.
 • Antenor jinou Troji u Benátek založil.
 • Antioch zbořil chrám Zorobabelova stavení.
 • Antonius kníže Římské, záletník Kleopatry.
 • Apollova modla v Gaze.
 • Apoštolé svatí, kde víru obecnou křesťanskou složili.
 • Arabia, v pusté za 12 dní cesty žádného města se nenachází.
 • Arabia, jest trojí: pustá, skalnatá a štastná.
 • Arabia, národ její pošel z Ismaele a jest národ šílený; nechtí slouti Agareni ale Saraceni.
 • Arabia, kde se začíná.
 • Arabská baba kamení na nás chápala.
 • Arcibiskup u S. panny Kateřiny na hoře Sinai jak nás přivítal.
 • Archa úmluvy boží kde nejprv bývala.
 • Arion zpěvák vznešený.
 • Aristobulus.
 • Armenia, meze její, i páni trojí.
 • Armenové nenávidí Řekův.
 • Armenové přijali víru křesťanskou.
 • Armenové o očistci, zásluhách, ani o odpustcích nic nedrží.
 • Armenové vánoc nesvětí, půst jejich.
 • Armenové jich místa v zemi Svaté.
 • Armenská města, oděv.
 • Arnica, městečko v Cypru.
 • Arsenal neb zbrojnice Benátská.
 • S. Arsenius smradlavou vodu píval.
 • Artaxerxes hejtman.
 • Artikul největší disputování S. panny Kateřiny s mudráky Maxenciovými.
 • Aseca město, u něhož s nebe kamení pršelo.
 • Astaroth modle chrám vystaven.
 • Aškalon, někdy slavné město.
 • Athanasius biskup, kdy za správce v Alexandrií nařízen.
 • Athesis řeka u města Tridentu.
 • Athos hora a vrchol její.
 • Atila král Uherský.
 • Azotus město obrův Enkim.

BEditovat

 • Babylon někdy slavné město, jaké bylo.
 • Babylonské modly; věže Nimrod.
 • Bacchův dům.
 • Bagdet starý.
 • Bagdet nový, pevnost proti Persii.
 • Bahurim zámek a městečko.
 • Bajazet císař Turecký, živý od Tamerlana krále Tatarského jat.
 • Bajul neb consul Benátský, faktor
 • Baldvina krále Jerusalémského epitaphium.
 • Baldvinů pět, vše křesťanských králův Jerusalémských.
 • Balsam kde roste.
 • Balsam do Egypta přenešen.
 • Balsam v Arabii šťastné zhojna roste; štípků jeho 40 do Kairu přivezeno; balsamu štípení právo serif prodává.
 • Balsam, jeho štípek královna z Sáby Šalomounovi králi s sebon přivezla.
 • Balsam, vzácného toho strůmku mnoho v Kairu; olej jeho odkud k nám přichází; roste i jinde, nejen v Egyptě.
 • Balsam, k čemu ho užívají; moc jeho hojitedlná; ženy turecké jak ho uživají; kde ho nejvíce.
 • Balsary město Perské.
 • Barcochab svůdce židovský.
 • Basaltes, mouřeninský černý mramor.
 • Baše Kairský v čas putování našeho z rodu Mahumeta a proroka jejich vládu držel.
 • Baše sodomář.
 • Baše ke dvoru císařovu zavolán.
 • Baše na jehož slavnou jízdu draze se nám bylo dívati.
 • Bathaeus poustevník a jeho půst.
 • Bavlna jak roste.
 • Bavorské dolejší země počátek.
 • Benátčané královnu chovali.
 • Benátky město, jeho začátek.
 • Benátky, město nedobytelné.
 • Benátského nového knížete spůsob.
 • Bengala království v Indii.
 • Beránka kde Kristus P. jedl.
 • Betfaje co vyznamenává.
 • Bethabara přívoz.
 • Bethanie a vyznamenání její.
 • Bethel město.
 • Bethsur, hrad pevný.
 • Betlém, nynější špatná ves.
 • Betlém, jeho položení.
 • Betlémského kostela vypsání.
 • Bibliotéka v Alexandrii.
 • Bibliotéka ohněm vojenským spálená.
 • Biskupi někteří také časem i s obmysly zacházeti umějí.
 • Biskupská stolice v Brixu a v Tridentu.
 • Bitvy Mahometovy nejprvnější pole.
 • Blechy a vši o Mahometské pouti jsou sebou nejbezpečnější.
 • Blud o Duchu S. u Řekův.
 • Bohatý měštěnín.
 • Bohyně Venuše chrám na lodí.
 • Bouře na moři veliká.
 • Brachmanes kněží indiánští.
 • Bran mnoho do chrámu Jerusal.
 • Brána S. Štěpána.
 • Brána soudná v Jerusalémě.
 • Brána železná.
 • Brána, skrze niž žádný Žid nemůže projiti.
 • Brána, v Alexandrii ustavičně zavřená.
 • Brány v Alexandrii čtyry.
 • Breviáře pilní čtenáři.
 • Brix, město v hrabství Tyrolském.
 • Brundusium, město v Calabrii.
 • Bumbal Syrakusanský vejce slepičí do země v truskách nasazuje.
 • Buřičové města Jerusaléma.
 • Bydliště synův Israelských za celý rok a čtyry dny.
 • Byt a putování Krista P. na tomto světě.

CEditovat

 • Cajus Valerius poeta.
 • Calicut, město v Indii.
 • Cambala město, sídlo chána Tatarského.
 • Cambaye města počet domův; král jeho s množstvím lidu poražen; koho chce, samým dchnutím na něj umořuje.
 • Cambaye království začátek.
 • Cambyses, král Perský, Egyptského krále zavraždil.
 • Camelopardalin, zvíře spanilé.
 • Campo santo, svaté pole.
 • Canal aneb příkop veliký.
 • Cancres král Egyptský, jinak Farao, v Rudém moři potopen.
 • Candaces, královny komorník, kde křtěn.
 • Candia, město pevné.
 • Cantacuzenus císař.
 • Capové Arabští, z nichž dva hejtmané všemi Aráby okolo hory Sinai vládnou.
 • Capové byli naši zástupcové na Orebě.
 • Capové z rodu starožitného, jaká vážnost jich.
 • Caramanni, národ starožitný.
 • Caramusala loď.
 • Caspium mare.
 • Catadupa, spád vody se skály nesmírně zvučný.
 • Catarakta, spád vody v Říši u Konstancí.
 • Cathai království.
 • Cedron potok.
 • Cedrových stromův stáří přes tři tisíce let.
 • Cenění všelijakých obchodů podlé úrody a neúrody.
 • Cenobitae poustevníci.
 • Cephalonia ostrov.
 • Cephus král dcery své ze mzdy zle dal požívati, aby se mu jen peněz k stavění věže dostalo.
 • Ceremonia při zasnubování moře knížeti Benátskému.
 • Cesta naše k Jerusalému zlá, kamenitá a nebezpečná.
 • Cesta k zajetí Krista P.
 • Cesta kříže Kristova.
 • Cesta z Turek do Indií východních.
 • Cesta naše k hoře Sinai začatá a vykonaná.
 • Cicerona a manželky jeho pohřeb.
 • Cikáni a původ jejích.
 • Cikýn, Benátský dukát, uherský zlatý platí.
 • Cilices na vpádu a loupeži.
 • Circumcelliones poutnicí.
 • Církev řecká, v čem se s Římskou dělí.
 • Cizoložníkův a cizoložnic trestání mezi Turky.
 • Cla Židům i Turkům dáti jsme musili.
 • Clausa, pevnost země Tyrolské.
 • Cochim, pevnost v Indii východní.
 • Collegia a školy filosofské u Tatarův.
 • Comorin, král někdy v Indiích pomořských nejpřednější, Portugalským poplatek dává.
 • Concilium Tridentské.
 • Concilia nejedna v Alexandrii držána.
 • Confessí řecká Mahometovi, císaři Tureckému, podána.
 • Consul a viceconsul kdo jsou.
 • Consul franský k nám byl přívětivý.
 • Consul francouzský pro ustavení v Kairu kaply od bašete pokutován.
 • Convent kláštera S. Salvatora jindy na hoře Sion obýval.
 • Corfu ostrov aneb Corcyra.
 • Cti a slávy nesmírná žádost.
 • Cukr z Kandie aneb cukrkand.
 • Curti aneb Carduci loupežní.
 • Cypr ostrov, jeho položení.
 • Cyprská země těla mrtvá teprv v sobě trpěti počala od Erica II. krále Dánského.
 • Cyprských skvostnost.
 • Cyprské kovy.
 • Cypřiš kde zhojna roste.

ČEditovat

 • Částeční vypsání Jerusaléma.
 • Čeleď a městě Quinsai a péče o ni.
 • Červeného moře vypsání.
 • Český národ i jazyk od národu Slovanského má svůj začátek.
 • Čisterna Mojžíšova na hoře Sinai.
 • Čisterny v novém Jerusalémě.
 • Čistota bezděčná Kalenderův sektářův.

DEditovat

 • Dadalus krávu z dřeva živé podobnou udělal.
 • Dagon modly chrám.
 • Daktylů jaké česání.
 • Dalekost cesty z Kairu k hoře Sinai.
 • Damiaty města vypsání.
 • Daniel poustevník.
 • Darius král Perský.
 • Darmo jísti a jaké krmě dávají.
 • Darové jedni proti druhým každoroční cís. Tureckého a serifa knížete Mekkského.
 • Darové Ptolomea krále do Jerusaléma poslání.
 • David král kde porazil Filistinské.
 • David Saulovi králi kus podolka uřezal.
 • David král kde sedm kajících žalmů skládal.
 • David král kde korunován.
 • Davida krále palác.
 • Davida krále pohřeb.
 • Debory, Rebečiny chůvy, hrob.
 • Delfin rychlejší nad ptáky.
 • Delfin jiné ryby rybářům naháněl.
 • Delfin nepřítel krokodilů.
 • Delta ostrov, jeho začátek.
 • Derviserové sektáři mašlak žerou, po němž vztekouce se divně sami sebe katují.
 • Dešť králi Egyptskému smrt znamenal; v Egyptě nepršívá.
 • Dešť první, co jsme z Benátek vyjeli, na hoře Sinai pršel
 • Dědictví potomkům rodičové spůsobují.
 • Děla Bartold Švorc v Evropě vymyslil; veliká a těžká v Indii.
 • Děti cvikýři, totiž z rodičův dvojího národu.
 • Didimus poustevník kořeny toliko bylinné jídal.
 • Dinas svatý, neb Castel de latrone.
 • Díry křížové v skále.
 • Discurs aneb zpráva o pevnosti města Benátek.
 • Div při rozeznání tří křížův.
 • Divné postupování statku dlužníka.
 • Dlužníky jak Římané trestávali.
 • Dobrá vůle koláče jí, zlá hlavu tepe.
 • Doktory, notarios, poetas laureatos, comites palatinos, kdo může titulovati.
 • Domečkové na ostrově Pharos překladačům Zákona udělaní.
 • Dominicus poustevník.
 • Domy bez střech.
 • Dopuštění boží na Židy.
 • Drak s křídly.
 • Driák dobrý z hada.
 • Dromedář co jest, a v šesti hodinách 90 mil uběhne.
 • Druhé nás do kostela hrobu božího puštění.
 • Drusové svobodný národ, udatný; ačkoliv nemohli od cisařův Tureckých přemoženi býti, však je potom vždy baše Kairský pod jistý poplatek Turkům svábil.
 • Drusové s církví Římskou se spojili.
 • Dříví čtveré, z něhož kříž Kristu P. dělán.
 • Dsky zákona Mojžíš kde rozrazil.
 • Dub v údolí Mambre.
 • Duch S. kde na apoštoly seslán.
 • Důchod královský každoroční v Chinu.
 • Důchod znamenitý od kupectví v, Ormus.
 • Důchodové knížete Benátského.
 • Důchodové Benátčanův.
 • Důchodové prelátův v Limisu.
 • Důchodové roční krále Ptolomea Auleta z samého Egypta
 • Důchodové stálí chana Tatarského.
 • Důchodové bašete z samého Kairu.
 • Dům Maří Magdaleny.
 • Dům Šimona malomocného.
 • Dům Lazarův.
 • Dům boháče hodovného.
 • Dům Pilátův soudní.
 • Dům Herodesův.
 • Dům S. Jana Křtitele.
 • Dům Kaifášův kde stál.
 • Dům neb kostel panny Marie, kterýž Turci u veliké vážnosti mají.
 • Dům Annáše biskupa.
 • Dům S. Tomáše.
 • Dům Zebedeův.
 • Dům Marie, matky S. Jana, z LXX jednoho.
 • Dům Abakuka proroka.
 • Dům S. Simeona.
 • Dům patriarchy Jakoba.
 • Dům Filistinských zařícených od Samsona.
 • Dům z jednoho kusu kamene udělaný.
 • Dům Abrahamův v městě Mekce.
 • Důstojnost papežskou a církev Římskou Řekové proč potupují
 • Dva bratří o království se nesnadili.
 • Dvéře do kostela hrobu božího.
 • Dvéře z samé skály.
 • Dvoje léto, dvoje zima v roce v Abyssinii.

EEditovat

 • Ebzan, soudce Israelský.
 • Ecus moře.
 • Edwardus III. král Anglický.
 • Egyptská země, její úrody.
 • Egyptská země, lid v ní s Araby nejpověrnější; bohové jeho.
 • Egyptská země, vláhy jí vždy čím déle ubývá.
 • Egyptská země, její vypsání; rolí tam nevoří ani hnojí, jen sejí a zavlakují.
 • Egyptského království mistrné a nestálé štěstí.
 • Egyptského národu řeč.
 • Egyptský král poslední Tomumbejus.
 • Egyptští králové chtěli vody Rudého moře a Nilu v jedno spojiti.
 • Egyptští řeku Nil za boha měli.
 • Ehud třetí soudce israelský.
 • Eleazar, nejvyšší kněz židovský, poslal z Jerusaléma králi Ptolomeovi do Alexandrie 72 vykladačův učených.
 • Eliáš prorok.
 • Eliáš přešel s Eliseem Jordan suchou nohou.
 • Eliáš, jeho kostel.
 • Eliáš, jeho kapla na Orebě.
 • Elimas čarodějník od S. Pavla oslepen.
 • Elimelech odkud byl.
 • Eliseova studnice.
 • Emaus města a zámku položení.
 • Emmanuel, král Portugalský, nejprv do Indií skrze Arabii lid svůj vypravil.
 • Engady, beránkova studnice.
 • Ephron, hora a město.
 • Epiphanius S. v Salamis byl biskupem.
 • Epitaphia králův Jerusal.
 • Eremus, eremitae.
 • Ericus II. král Dánský, do Jerusaléma putujíc, v Cypru umřel.
 • Eroge hora u Jerusaléma.
 • Etesia, libí letní větrové, kde škodní.
 • Eunuchů padesát Abyssinianův u hrobu Mahumeta lživého proroka, a z nich tři jen nejstarší dvakrát za den mohou do něho vcházeti.
 • Evangelium v jaké vážnosti mají Armenové.
 • Evsebia S. hrob.
 • Evstachie a Pavly S. hrob.
 • Examen u brány Jerusalémské.
 • Exemplář tragoediarum Sophoclis, Euripidis a Aeschyli, jak drahý byl.
 • Extract řádu tovaryšstva rytířův hrobu božího v Jerusalémě.

FEditovat

 • Falier Marin kníže Benátský sťat.
 • Falšířův mince v Turcích mnoho a pokutování jich.
 • Faraonový fík.
 • Ferdinand arcikníže Rakouský v Inspruku pochován.
 • Ferrara město krásné.
 • Fík přes celý rok ovoce z dřeva a pařezu, a ne z větviček vydávající.
 • Fík v němž se panna Maria skryla a plénky na něm sušila.
 • Fíkový strom, na němž podlaha kamenná.
 • Fíku Jidášova uschlého místo.
 • Filip apoštol kde kázal.
 • Filipina v Inspruku pochována.
 • Florus vladař Židův potrestal.
 • Fondiqua, totiž kotce, v městě Raschid.
 • Fondiques aneb kotce veliké.
 • Forma kaply Kalvarie.
 • Forma hřbetu Mojžíšova do skály vytištěna.
 • Franciscus Alvarez projet země Mouřeninské.
 • Francouzské kotce v Alexandrii nejpěknější.
 • Franský král a Benátčané v kterých městech tureckých své poslance mají.
 • František I. král Franský mumii při sobě vždy míval.
 • Františkáni bosáci nic Turkům neplatí.
 • Fridrich Barbarossa císař ponejprvé kníže České králem a České knížectví královstvím učinil.
 • Fridrich Barbarossa utopil se.
 • Fulko IV. král Jerusalémský.

GEditovat

 • Gabaon město kněžské.
 • Galera vyzvědačská.
 • Galgala.
 • Gamaliel, učitel S. Pavla.
 • Gaza město, obyvatelé jeho a v něm zámek Baldvina krále.
 • Gazelly pěkná zvířátka jsme viděli.
 • Georgiáni křesťané, jich klášter.
 • Georgiáni jich národ a víra.
 • Georgiáni jich vrchnost.
 • Georgiáni jsou národ divoký; skrze ženu k víře křesťanské přivedeni; roucho, mše, svátostí, křest a náboženství jejich.
 • Georgiáni jich pout do Jerusaléma.
 • Gethsemane ves.
 • Gihon hora v prostřed světa stojí.
 • Goa město slavné v Indii východní.
 • Gotfrid de Bullion v Inspruku pochován.
 • Gotfrid král Jerusalémský první z křesťanského náboženství.
 • Gotfrid zemí svatou na čtvero knížetství rozdělil.
 • Gotfrid umřel na červenou nemoc.
 • Gvardian Jerusalémský nás vítal.
 • Gvardian k svatým místům u hrobu božího jak bychom se chovati měli, nás napomínal.
 • Gvardian Lamperta zdravého trpkým receptem hojil.
 • Gvardian dával nám na odchodné požehnání.

HEditovat

 • Haceldemach pole poutníkův.
 • Had Tyrus.
 • Hadači turečtí.
 • Hadův mnoho.
 • Hadův a žížal jedovatých na Orebě mnoho.
 • Halepo město v Syrii, v něm sjezd kupcův.
 • Hall město pěkně vystavené.
 • Hay město.
 • Hebron město co vyznamenává.
 • Hejtmanství zištné a Španělům žádostivé.
 • Helena krásná žena, pro niž město Troja jest zkaženo, její vlast.
 • Helena máteř Konstantina císaře.
 • Helena co vystavěla v zemi Svaté.
 • Heliogabalus císař pomstil posměchu svého nad Alexandrinskými měštany.
 • Heliogabalus císař dal šest set hlav pštrosových k hostině připraviti.
 • Heraclius císař nemohl projeti branou Jerusalémskou.
 • Heraclius přemohl Kosroesa krále Perského.
 • Herodes Aškalonitský.
 • Herodes vrah nemluvňátek, z Aškalonu rodem.
 • Herodes, jeho palác.
 • Heřman Černín můj spolupoutník.
 • Hilarius S. a S. Manna.
 • Historia neb příběh o císaři Maximilianovi prvním.
 • Historia o dítěti křesťanském od Židův Tridentských ukrutně trýzněném.
 • Historia Starého i Nového zákona z hadích kaménkův vysazená.
 • Historia o papeži a císaři.
 • Historia o delfinu.
 • Historia o S. panně Kateřině.
 • Hišpanští králové z zemí svých Židy hnali.
 • Hlad veliký v Jerusalémě.
 • Hlad jest dobrý kuchař.
 • Hlad nás velmi sužoval.
 • Hlava člověčí řemeslně vytesaná na věži aneb pyramidě v Kairu.
 • Hlava modly někdejších Egyptčanův, z níž satan dával odpovědi.
 • Hod narození Krista pána Arabové i Mouřenínové slaví.
 • Holubi mnoho mil listy nosí.
 • Holubi chovají se i v pevnostech Alexandrinských pro donášení cedulek k sangiakovi.
 • Hora Olivetská.
 • Hora Phasga.
 • Hora kde koráb Noelův stojí.
 • Hora Sion, její klášter.
 • Hora Sion v stálosti nepohnutelné zůstává, vyznamenání její.
 • Hora S. panny Kateřiny.
 • Hora odpustkův v Mekce.
 • Hora na níž dědicové království Abyssinského vždy zůstávati a odtud povolání sebe k vládě očekávati musejí.
 • Hora v krajině Angota veliká.
 • Hory nad námi strašlivé.
 • Hory drakův s křídly.
 • Hory ze všeho světa, krom jediného malého vršku, do Mekky k vystavení domu Abrahamova se sběhly.
 • Horko veliké okolo Jericha.
 • Hospoda turecká a vypsání jiných.
 • Hospoda v městě Gaze.
 • Hospoda naše v Kairu a opatření.
 • Hospodin kde se Mojžíšovi ve kři ohněm hořícím ráčil ukázati.
 • Hostina v Candii conventu od nás strojená.
 • Hradu Sionu pevnost.
 • Hrách kamenný.
 • Hrob Kristu pánu v Cypru v městě Nicosia u S. Sofie dělán.
 • Hrob S. Jiří.
 • Hrob boží nalezen.
 • Hrob boží.
 • Hrob králův křesťanských v Jerusalémě.
 • Hrob Lazarův.
 • Hrob S. Josefa.
 • Hrob S. Anny a S. Joachima.
 • Hrob blahoslavené panny Marie.
 • Hrob Kristův, jeho kámen.
 • Hrob Rachel, manželky Jakubovy.
 • Hrob S. Jeronyma.
 • Hrob krále Manassesa a Josafata.
 • Hrob okrouhlý jako sloup.
 • Hrobové Římanův.
 • Hrobové starých králův Judských.
 • Hrozen z údolí Eškol na sochoře mezi syny Israelské nešený.
 • Hry opičí a oslové kratochvilné.
 • Humeth syn Taulonův rozdělal olověnou podobu krokodila.
 • Hůra vrchu druhého Kristova pokušení.
 • Hus rejží vycpaná.
 • Hvězdáři nejzkušenější Egyptčané a po nich Alexandrinští.
 • Hymnus aneb píseň zpívaná u hrobu božího.

CHEditovat

 • Chameleon zvířátko větrem a sluncem živo
 • Chan Tatarský, jeho království počátek.
 • Chan má se za nejpřednějšího mocnáře světského.
 • Chemmis neb Cleopis krále pohřeb.
 • China království v Indii nejbohatší a nejrozkošnější.
 • China, království její patnáctero, král její mocnější nad Španěly.
 • China, její druhá strana.
 • Chládek v Kairu jak sobě spůsobují.
 • Chléb S. Jana z čeho.
 • Chlév narozeni Kristova.
 • Chrám nákladný Venušin.
 • Chrám Herodesův.
 • Chrámu Jerusalémského nynější spůsob.
 • Chudá panna od Benátčanův bohatým věnem opatřená.
 • Chudý spolupoutník.
 • Chůze k Jordánu, za aniž dáno sto dukátův.
 • Chůze naší počátek na horu Oreb.
 • Chvála města Jerusaléma.

IEditovat

 • Iberi aneb Georgiani, národ starožitný; země jejich jaká.
 • Ichneumon zvířátko, krokodilův vrah.
 • Ichneumon, jeho popsání.
 • Impressí k nám z Indií pošla.
 • Indiánské kotce v Alexandrii nejbohatší.
 • Indiánských starých králů počet vojska ustavičného.
 • Indií východních meze, a jak se dělí.
 • Indií východních obyvatelé jsou svobod svých stálí obhájcové. Náboženství jejich.
 • Indií východních vláda správná.
 • Indií východních manželek věrnost.
 • Inquisitores Benátští aneb rada veliká.
 • Inspruk město a sídlo arciknížete Ferdinanda.
 • Isaiáš prorok kde pilou přetřín.
 • Isáka patriarchy Mahumetáni vůbec v ničemž nepřipomínají.
 • Ismael veliký kámen na dvé nožem pojednou rozpoltil.
 • Ismael, jeho kaménky Mahumetáni kde na své pověrné pouti sbírávají.
 • Israelité kde moře přešli.
 • Israelité, jich bydlení na pouští.

JEditovat

 • Jablko zlaté drahé.
 • Jacobité, národ rozličný, ohněm děti křtí.
 • Jaffa aneb Joppen město.
 • Jakub král Cyprský chudou pannu z Benátek za královnu sobě pojal.
 • Jakub Veliký sťat.
 • Jakub patriarcha.
 • Jakubův žebřík.
 • Jakubův nocleh černý s Liou nevěstou jemu podvrhlou.
 • Jan Ostrovec, dvořenín biskupa Kandienského.
 • Jana Křtitele studium aneb učení.
 • Jana Křtitele obydlí.
 • Jana Křtitele stětí.
 • Janičarovo nám srdečné toužení nad svou tureckou bídou a křesťanství se zbavením.
 • Jebuzejských obydlí někdejší.
 • Jednatelé národů v Alexandrii.
 • Jednorožcové velmi náchylní k pannám.
 • Jednorožcové, jich chytání; v Basma podnes jich dosti.
 • Jeremiáše proroka jáma, v níž knihu pláče svého složil.
 • Jericho město.
 • Jeronym S. kde pokání činil.
 • Jerusalém z Nobe jest viděti.
 • Jerusalém od krále Melchisedecha založen.
 • Jerusalém, jeho králové pořád kralující.
 • Jerusalém, jeho králové poslední.
 • Jerusalém, jeho vyvrácení poslední.
 • Jerusalém jak dlouho po svém vyvrácení pustý zůstával.
 • Jerusalém nový Aelia sloul.
 • Jerusalém, jeho král první z křesťanského náboženství.
 • Jeskyně sedmi ospalcův.
 • Jeskyně v skále vytesaná.
 • Jeskyně prvního pokušení K. P.
 • Jeskyně dvojitá.
 • Jeskyňka postu Mojžíšova.
 • Jesličky Krista Pána.
 • Jezero moře Adriatického u Benátek.
 • Jezero Pilátova utopení v Švýcařích.
 • Jezero strašlivé aneb Ústa pekelná.
 • Jezero krokodilův, syrenův a jiných potvor.
 • Jezero v Egyptě naschvál udělané.
 • Jidáš kde se oběsil, tu nyní Židé svůj hřbitov mají.
 • Jidáš kde Krista pána zradil.
 • Jiří S. kde sťat.
 • Jití naše k hoře Olivetské.
 • Jízda kněžská do Jerusaléma na oslu, ustanovení její.
 • Jízda slavná bašete z Kairu k cís. Tureckému.
 • Jízda naše skrze veliké pouště k hoře Sinai.
 • Jízda aneb karavana mahumetanská, jejího na cestu se vydávání začátek a další rozvinutí.
 • Jízda Mahumetánů pro nevěstu.
 • Jízdárna v Kairu.
 • Jmena příchozích v Benátkách poznamenávají.
 • Jmena pouští bydlení Israelitů.
 • Johannes Egyptský, poustenník, stoje spával.
 • Jomaileři duchovníci nečistí.
 • Jonáše proroka od tváři páně utíkání.
 • Joppen nynější.
 • Jordan řeka.
 • Jordan řeka, její dlouhost.
 • Josafat slovo co vyznamenává.
 • Josef z Arimatie.
 • Juba král Mouřeninský chtěl řeky Nilu počátek vystihnouti, ale nemohl.
 • Judovo sceptrum odjato.
 • Judské království Octavianus císař třem synům Aškalonitovým na tré rozdělil.
 • Judský král nejprvnější z cizího národu.
 • Julian císař odpadlík Židům zase k stavění chrámu napomáhal.
 • Julius Caesar zhoubce bibliotéky Alexandrinské.
 • Justinianus cís. dal vystavěti klášter S. p. Kateřiny pod horou Oreb.

KEditovat

 • Kacířstva a pověr nejvíc pošlo z Egypta.
 • Kair město, stolův ani lavic tam žádných nemají.
 • Kair, někdejších žoldánův Egyptských sídlo.
 • Kair, mají tam bohaté nemocnice.
 • Kair, zřídka tam pršívá.
 • Kair, musejí tam prach po ulici polévati.
 • Kair, obecný lid tam tak švárný jest, že sobě z očí much neshánějí.
 • Kair, cís. Turecký má tam sýpky.
 • Kair, obyčej tam slavných úřadův docházení.
 • Kair, města toho vypsání.
 • Kair, zámků i klíčů dřevěných tam užívají.
 • Kair, národové jací se tam nalézají.
 • Kair, o hojnosti i drahotě roční tam přezvídají.
 • Kair, obyvatelé rozvodnění Nilova hrubě se bojí.
 • Kairská škola, nejpřednější roční důchodové její.
 • Kairští obyvatelé; prach vyžírá jim zrak.
 • Kairští potřeby své za rána zařizují.
 • Kairští povahy jejich.
 • Kairští cení časně všecky odchody podlé úrody i neúrody.
 • Kairští štědrosti boží nevážně užívají
 • Kalef hejtman s Židy ponejprv Gazy dobyl.
 • Kalendář starý v Kandii drží.
 • Kalifa žoldán Egyptský.
 • Kalojeři, mniši řečtí, rukama pracují.
 • Kalojeři žádných suchých dní nedrží.
 • Kalojeři povinni poutníky provázeti na místa svatá.
 • Kalojeři jsou mniši řádu S. Basilia; musejí Araby vychovávati
 • Kámen u dveří hrobu božího.
 • Kámen na němž anděl páně Mariím se ukázal.
 • Kámen na němž Kristus pán seděl.
 • Kámen pokušení Kristova.
 • Kámen panny Marie.
 • Kámen vysoký okrouhlý, na němž 12 žlábečkův holí Mojžíšovou uděláno.
 • Kámen S. Jana stětí, na němž se žádný pohan nesmí posaditi.
 • Kámen s nebe spadlý a hlas o něm.
 • Kaménky s pěknými figurami.
 • Kamenů XII. synů Israelských.
 • Kapla S. Petra v Jafě.
 • Kapla panny Marie.
 • Kapla metání losu o roucho páně.
 • Kapla S. Heleny.
 • Kapla posmívaní Kristova.
 • Kapla Krista pána ukřižování.
 • Kapla Isáka obětování.
 • Kapla místa popravního Golgatha.
 • Kapla panny Marie a S. Jana.
 • Kapla zjevení se panny Marie na Orebě.
 • Kapla S. panny Kateřiny.
 • Kapla hrobu božího.
 • Kaplička Jakobitů u hrobu božího.
 • Kaplička Abrahamova aneb raději Ismaelova.
 • Kaply kostela hrobu božího, jich přirovnání k kaplám kostela hradu Pražského.
 • Kaply dvě na vrchu hory Sinai, jedna křesťanská, druhá turecká.
 • Karavana naše sjížděla se u Matharie.
 • Karavana Suezská.
 • Karavana kupecká u Halepu.
 • Karavana poutníkův mahumetanských z Kairu do Mekky; její se z místa hnutí i odpočívání, pořádek a rozdíl.
 • Karavana paterá její zástava na cestě.
 • Karavana odpočinouc co dál činí.
 • Karavana, tří jich spolu se v jedno stržení.
 • Kateřina S. panna, v Salamis rodilá.
 • Kateřina, kapla její v Betlémě.
 • Kateřina, jiná její kapla.
 • Kaucas hora vysoká.
 • Kázaní na mahumetanské poutí.
 • Kázeň přísná Abyssinského císaře.
 • Klášter v Kandii.
 • Klášter v Arnice.
 • Klášter S. Salvatora v Jerusaslémě, nemá žádných důchodův.
 • Klášter S. Salvatora, kdežto náboženství svobodného Turci křesťanům přejí.
 • Klášter S. kříže.
 • Klášter 40 mučedlníkův.
 • Klášter S. Antonia a Makaria.
 • Klášter S. panny Kateřiny; jeho vypsání.
 • Klášter nevědomý.
 • Kleopatra královna.
 • Kleopatra předrahou perlu v octě milovníku svému připila.
 • Kleopatra hostiny nákladné strojívala.
 • Klobouk sto tisíc dukátův ceněn.
 • Kněz Jan Veliký u prostřed národu Anzuqueran v Mouřeninských zemích; dvůr pod stany jaký vede.
 • Kněz Jan, kněžnu jeho jen třikrát do roka vídat.
 • Knížete Benátského úřad.
 • Kobylek žlutých mnoho a jakou škodu v Arabii dělaly.
 • Koček mnoho v klášteře chováno, zvoncem je k jídlu svolávali.
 • Komárův mnoho.
 • Konstantin císař první mocnář křesťanský.
 • Konstantinopolis ztraceno.
 • Koňové pozlacení, uměle z mosazi slití.
 • Koňové arabští a egyptští přepěkní.
 • Koňové, mnoho jich na pastvě.
 • Kopstein pevnost země Tyrolské.
 • Korec jeden obilí sto korcův vydával.
 • Koroptvi veliké.
 • Kosroes král Perský.
 • Kostel S. Marka v Benátkách.
 • Kostel hrobu božího.
 • Kostel a kapla na hoře Olivetské.
 • Kostel svatých andělův.
 • Kostelíček S. Heleny s třemi kříži.
 • Kostelík u milohrádku Kairského, v něm kašna.
 • Kostelík Mahumetův a tří sedadel jeho svatých.
 • Kostelům a farám v Kairu plat stálý.
 • Kostelův a far v Kairu počet.
 • Kostus král.
 • Kotce Kairské, kdo a co v nich prodávají.
 • Kotce francké v Alexandrii.
 • Koupání naše v moři Červeném.
 • Kozy, z jichž srsti šamlat dělají.
 • Krádež smělá a chytrá.
 • Krádež divná v lodi naší.
 • Králové Abyssinští píší se z pokolení Judova.
 • Králové jak dlouho v Chinu panovali.
 • Královna Cyprská z Benátek rodilá.
 • Kratochvíl s volem.
 • Kristus kam obrácen byl vise na kříži.
 • Kristus kde se nejprv po z mrtvých vstání matce své ukázal.
 • Kristus kde na nebe s hory Olivetské vstoupil.
 • Kristus kde učil učedlníky modlitbě svaté.
 • Kristus kde se krví potil.
 • Kristus kde byl pokřtěn.
 • Krmě v Kairských kuchyních na prodaj.
 • Krmi příliš zdravých, přílišného štěstí, příliš dobrých lidí varovati se sluší.
 • Krokodil zvíře hrozné, čtvernohé.
 • Krokodil jaké jeho vejce.
 • Krokodil zadního střeva nemá.
 • Krokodilové spůsobem trojím lapáni bývají.
 • Krokodilové v kterých zemích a mořích jsou.
 • Krokodilové, úhlavní jich nepřátelé z lidí, z ptactva a z mořských zvířat.
 • Krůpěje krve Kristovy.
 • Křest u Řekův jaký.
 • Křest dvojí u Abyssinův.
 • Křesťané otroci Židův v Konstantinopoli.
 • Křesťané mezi Turky trpělivostí stojí.
 • Křesťané v Indiích posavad jsou.
 • Křesťané mají v Alexandrii svobodu větší než v kterém z měst tureckých.
 • Kříž S., místo jeho.
 • Kříž nalezen.
 • Kříž dřevěný císaře Maximiliana.
 • Křížové processí původ.
 • Křoví, z jakéhož Mojžíšova hůl byla.
 • Kuchař slavný prostě dobré krmě strojil.
 • Kůň vodní kde se nachází; zubové jeho drazí; krev pouští.
 • Kupci indianští bohatí.
 • Kupců mnoho každého roku se sjíždí do města Halepu v Syrii.
 • Kupců s nepravou váhou zacházejících trestání.
 • Kupující náš nevěrně nám hospodařil.
 • Kůr kostela hrobu božího.
 • Kuřat veliká hojnost, až je na košíky měřívají.
 • Kusy kříže Kristova.
 • Kusy smolné z Mrtvého moře vyplývají.
 • Kyjem z dřímání svého byl jsem buzen.

LEditovat

 • Labyrint v Kretě.
 • Labyrint egyptský.
 • Láhve naše pro nápoj byly z kozích koží nevydělaných.
 • Lampert poutník co nám nesvedl.
 • Lampert poutník jsa zdráv dělal se nemocným
 • Lampert podnapiv se opět dal se v zpívání.
 • Lampert v šarvátce vousů pozbyl.
 • Lampert, poslední naše jeho opatření.
 • Landshut při řece Isr.
 • Laurentius Celsa, kníže Benátský.
 • Lávka, z nížto sloup kříže Krista pána udělán.
 • Lázeň v Raschit městě vzácná.
 • Lázně v Kairu jsou velmi nákladné vystavěné, kdež jsme se také i zmyli.
 • Lázně obojího pohlaví vesměs se mývajícího.
 • Lázní původ z národů asiatských.
 • Lesové palmoví a musoví za Raschitem.
 • Lež Mahumetanův o obětování Abrahamova Ismaele.
 • Libánská hora, její bezpečnost.
 • Libánská hora, její stromoví jest cedroví.
 • Libánský patriarcha v jaké vážnosti jest u svých arcibiskupův a biskupův
 • Libánských křesťanův posty.
 • Libánští široké pásy nosí.
 • Libánští jiné křesťany milují.
 • Lid válečný z těchto zemí do země Svaté pro vymožení jí z moci pohanské se vypravil.
 • Lid egyptský jest nestydatý.
 • Lidé lesní a vodní.
 • Lidé v Kairu na prodají.
 • Limiso městečko, přístav do země S.
 • Lithostratos co vyznamenává.
 • Liturgie a mše Řekův jaké.
 • Livius historik kdy se stkvěl.
 • Loď naše a počet osob v ní.
 • Loď vybojovaná.
 • Loď surianská, vypsání její.
 • Lodi, na nichž se po Nilu plavívají.
 • Lodi tři našli jsme u Alexandrie.
 • Lodi dvě neb milohrádek dvůj na moři krále Ptolomea Filadelfa nesmírně nákladný.
 • Lodi a korábův slídníci nás nezmeškali.
 • Losové Benátští.
 • Lotova jeskyně.
 • Lotr po pravici Kristu pánu ukřižovaný, kde loupíval.
 • Lovu svinského směšná kratochvíle.
 • Ludvík král Francký Joppen vzal.
 • Ludvík přijmím Svatý.
 • Ludvík Damiatu dobyl, ale brzičko ho zas pozbyl.
 • Luz město.
 • Lůza tatarská šesterá.
 • Lyčené provazy z kůr palmových dělají.
 • Lydda někdy slavné město v zemi Svaté

MEditovat

 • Mahomet kde se s Mojžíšem shledal.
 • Mahomet prorok.
 • Mahomet, jeho pohřeb.
 • Mahomet, strom jeho palmový.
 • Mahomet, jeho rodičové, též narození.
 • Mahomet jsa od vojska za vůdci vystaven, které země nejprv Herakliovi cís. odňal.
 • Mahomet náhle scepeněl padúcí nemocí.
 • Mahometáni začali poplatek bráti z hrobu božího.
 • Mahometáni jich půst, putování do Mekky.
 • Mahometáni tři modlitby na pouti říkávají.
 • Mahometáni jich putování do Mediny.
 • Mahometáni jich hora zdraví, modlitba u ní.
 • Macherunt zámek.
 • Malabar nejpěknější království Indiánské.
 • Malvazí dobré odkud pochází.
 • Mammeluk, křtěný a obřezaný pohan.
 • Mangi země Tatarova, má mnoho měst.
 • Manna kde Israelitům pršeti přestala.
 • Manna kteráž se dosavad na pouštích arabských nachází.
 • Manželstvo kněžím jedno i druhé Řekové trpí, třetího nedopouštějí.
 • Maqueda, královna Sabská, odkud ku králi Šalomounovi přijela.
 • Maqueda, syn její Mejlech.
 • Marcus Antonius Bragadinus, vladař Benátský, v Cypru za živa odřín.
 • Marek S. v Alexandrii kázával
 • Marek, tělo jeho v Benátkách chovají.
 • Maria panna odkud se na Krista pána na popravu vedeného dívala.
 • Maria kde se narodila.
 • Maria Egyptská, poustennice.
 • Marináři novměsíce ctí.
 • Marináři podvedli nás.
 • Maron kacíř; Maroniti dvojí.
 • Maros, jinak Menis, král Egyptský.
 • Masfa město.
 • Mašlak co jest a z čeho jej dělají, moc jeho.
 • Matěj svatý kde na apoštolství volen.
 • Matematického umění Egyptčané původem.
 • Matka své vlastní dítě snědla.
 • Maxencius cís. Římský.
 • Maximilian I. dal v Inspruku slavnou radnici vystavěti.
 • Medina město, prvé Madiána sloulo.
 • Medina vypsání jeho.
 • Mekka město a vypsání jeho.
 • Meroe ostrov v Mouřeninské zemi.
 • Měst Sodomských pět.
 • Měst v Indii suma jest 5000 a to vše hražených.
 • Měst ani vsí nesměji než na pahrbcích stavěti pro rozvodňování Nilu.
 • Města Sodomská, kterážto opálená ještě z častky mohou se v vodě spatřiti.
 • Města v Turecké říši nejpěknější.
 • Města při řece Nilu.
 • Města šťastné Arabie.
 • Města s přístavy u Rudého moře.
 • Města a domy pěkné v Indii mají.
 • Města a městečka mnohá za Kairem bez vod.
 • Město Benátky, jeho velikost.
 • Město Jerusalém, obležení jeho a chrámu zkáza.
 • Město čtyř mužův.
 • Město turecké Suez nejnuznější.
 • Město a krajina Sába v šťastné Arabii.
 • Město a chrám S. Tomáše v Indii.
 • Mešná roucha v Egyptě vymyslili.
 • Mezky nám chtěli v Raschitu bráti.
 • Mikuláš poustenník nemluvíval.
 • Mílí z Čech do Jerusaléma po zemi i po vodě jest.
 • Milohrad žoldánův někdejších.
 • Mince, jakou rádi berou Turci.
 • Mince, v Cypru až do Jerusaléma.
 • Minos syn krále Jupitera.
 • Minotaurus půl vola a půl člověka.
 • Míra pasu, jímž ženy i muže měřívali.
 • Místa posledních Krista pána činův.
 • Místa svatá některá jak zohavena byla.
 • Místa svatá v klášteře hory Sion.
 • Místo, kdež blahoslavená p. Maria s S. Janem stála.
 • Místo, kde Kristus pan mazán byl po smrti.
 • Místo, kde se Kristus pán po vzkříšení Maří Magdaleně ukázal.
 • Místo, kde se Kristus p. k ženám plačícím obrátil.
 • Místo narození Krista pána.
 • Místo, do něhož jsme přijíti nemohli.
 • Místo, na něž Mojžíš, zabiv Egyptského, utekl.
 • Mistrovské tlučení pánve.
 • Mladátek kapla.
 • Mnich byl by se v Jordáně utopil.
 • Mnich tak nám vzácný byl, že jsme ho rádi chtěli zbýti; klátbu v šarvátce vydával.
 • Modlení naše na lodi v sobotu.
 • Modon pevnost.
 • Mojžíš kde pochován.
 • Mojžíšových dvanáct studnic.
 • Monarchie třetí začátek.
 • Mons crucis.
 • Mons diaboli.
 • Montis Calvariae kapla.
 • Mor, kde jeho nebývá.
 • Mor, častý v Kairu bývá a lidu málo ubývá.
 • Moře Červené s hory S. panny Kateřiny dobře jsme viděli.
 • Moře písčité bez vody.
 • Moře Perské.
 • Moře Mrtvé.
 • Moskevského knížete zemí konec.
 • Mostek Heleny císařovny nad Cedronem.
 • Mouřenin náš jakou vodou nás zachystával.
 • Mouřenin chléb nám na poušti po arabsku pekl.
 • Mouřeniné víru křesťanskou od S. Matouše přijali.
 • Mouřeniné svátosti pod obojí užívají; spůsob jich při manželství; kněžím u nich manželstvo svobodné.
 • Mouřeninské země vypsání.
 • Mouřeninské jakých zrostlin v ní hojnost.
 • Mouřeninské země obyvatelé mince žádné nebijí.
 • Mrtvá těla balsamovaná v celosti zůstávající v pyramidě u Kairu.
 • Mrtvých těl údové měsíce Března ze země se vyskytují a zase tratí.
 • Mumie turecké aneb pohřby v Egyptě.
 • Mumie jsou dobré lékařství i proti nejtěžším nemocem.
 • Municí a zbraně všelijaké v Indii nejlepší.
 • Musa strom, vypsání jeho, též ovoce.
 • Muži Kretenští sodomářská pacholátka sobě chovají a mnohé tudy zahubují.
 • Mycerinus král a věž jeho.
 • Mysl, kteráž se umí báti, umí život zachovati.
 • Mysl, spokojená jest jako člověk dobře oditý.
 • Myslivost chána Tatarského.
 • Myši veliké.
 • Myši veliké na lodích, jako i v domích bývají.

NEditovat

 • Náboženství Syriánův.
 • Náboženství mahometanské chlubné.
 • Namlouvání turecké k manželství.
 • Nápis utrpení aneb viny K. p.
 • Národ Benátský odkud pošel.
 • Národ Egyptský, jeho původ.
 • Národové mašlaku užívající.
 • Národův 122 jazykův rozdílných v Indii.
 • Narození K. p. kapla.
 • Narsinga království v Indii, jehož král samého ženského pohlaví v službách užívá.
 • Násilné nás loupení.
 • Navis ecclesia, lodí církve.
 • Navracování naše z pouti S. hory Sinai.
 • Navracování jiné do města Kairu.
 • Nebe a moře toliko viděti.
 • Nebezpečenství naše první veliké, jakž jsme se na moře vydali.
 • Nebezpečenství v koupání.
 • Nebezpečenství u Kandie.
 • Nebezpečenství od loupežníkův.
 • Nebezpečenství na moři u předhoří Dobré naděje.
 • Nebezpečenství naše v Kairu.
 • Nebezpečenství na velikém moři, kteréž nám všechněm k veliké bázni a strachu bylo.
 • Nebezpečné jití s hory Quaranteny.
 • Neděle Květné ceremonie.
 • Nedostatek služeb božích.
 • Nechutenství žaludka veliké spůsobilo nám mořské zmítání lodí.
 • Nejkřesťanštějšího jmena odkud se může dojíti.
 • Nejmenší hřích bližního okrasti.
 • Nejprvší Krista pána po z mrtvých vstání se ukázání.
 • Nero císař poslední zkázu na Jerusalém uvedl.
 • Neřád v kostele hrobu božího.
 • Nesnadné k Jordánu přicházení.
 • Nesnáz o placení za jednoho z našich bez peněz.
 • Nestorius kacíř.
 • Nesvornost Řekův počátek neštěstí.
 • Nešpor slavný v Ferrarii držán.
 • Nešpor slavný v Kandii.
 • Neumělost kalojerův, mnichů řeckých.
 • Nevěsta mahumetanská a jak s ní zacházejí.
 • Nic nevhodnějšího a nestydatějšího nad břich.
 • Nicosia město vinohradné.
 • Niger řeka černá z druhé strany Egypta.
 • Nikodemův hrob.
 • Nil řeka.
 • Nil řeka na sedm dílův se dělí.
 • Nil řeka Ludvíka krále Franckého u Damiaty velice soužila.
 • Nil řeka, vypsání její.
 • Nil každého roku v prostřed léta i přes celé léto velice se rozvodňuje.
 • Nil příčinou pršek v mouřeninských krajinách s počátku zimy jich.
 • Nimosina někdy pěkné město.
 • Ninive město kde bylo.
 • Nobe město prorocké aneb kněžské, v němž David král u biskupa Abimelecha chleby posvátné a meč Goliášův přijal.
 • Nocleh náš v píscích nezvolný.
 • Nocleh náš od potvor strašlivý.
 • Noelův koráb kde osákl.
 • Nouze naše převeliká na lodí.
 • Nový Jerusalém založen.

OEditovat

 • Obchodníci v Ormus městě judském.
 • Obchodové a kupectví někdejší u Rudého moře.
 • Obilí mlácení na polích v Egyptě.
 • Oblakové vodní z Nilu pocházející jisté krajiny zavlažuji.
 • Obležení města Jerusaléma od Vespasiana.
 • Obočí černé Turkyním vzácné.
 • Obraz Livia v Padui.
 • Obraz Venušin z slonových kostí.
 • Obrazové předků domu Rakouského.
 • Obrazy svatých baše Temešvarský z kostela vyházel a Uhry srovnal.
 • Obřady mahumetanských poutníkův.
 • Obřady klášterní rozličné z Egypta pošly.
 • Obřezování Krista p. kapla.
 • Obřízka synův Israelských.
 • Obřízka tureckého mladého pána.
 • Obyčej ku poznání práv příjemný.
 • Obyčej aneb ceremonia poutníkům noh mytí v conventu Jerusal.
 • Obyčej vrchnosti Georgianské.
 • Octavianus Augustus proč nechtěl zkaziti města Alexandrie.
 • O čem se píše v druhém dílu knihy této.

Oddavky mouřeninské.

 • Oděv krásné paní turecké.
 • Odpor klátbě mnichově činěný.
 • Odpustkové v zemi Svaté.
 • Odrbávání v lázních tureckých libé.
 • Odvozování roucha aneb příkrovu k hrobu Mahometovu.
 • Oheň svatý.
 • Okna chrámu Jerusalémského.
 • Olej z kostí S. panny Kateřiny velice vonný a hojitelný, časem tekává.
 • Omyl o balsamě, odkud pošel.
 • Onokratulus pták s velikým voletem.
 • Opatrnosti jaké jsem užil, maje se bráti z Kairu do pusté Arabie.
 • Opatrnosti před pískem jaké užívají.
 • Orel střelce šípem jeho vlastním na smrt ranil.
 • Orlů mnoho tisíc jsme viděli.
 • Origenes, Didimus, Theolus SS. z Alexandrie pošli.
 • Ormus město v Indii Východní.
 • Ormus město, jehož král dává Španělům poplatek.
 • Ortel Pilátův proti Kristu p.
 • Ořechu indiánského strom.
 • Oslová hra kratochvilná v Kairu.
 • Ostrov Morea, velikost jeho.
 • Ostrov Cerico aneb Porphyris.
 • Ostrov Cirigoto pustý.
 • Ostrov Candia.
 • Ostrov Candia, jeho položení.
 • Ostrov Creta Centapolis sloul.
 • Ostrov Casso a Scarpanto.
 • Ostrov míry u Kairu v prostřed Nilu.
 • Ostrovové přednější království Indiánských.
 • Otcové Jesuitští v Goe pocty místodržícího na králi Španělském vyprosili, ale zas o ně přišli.
 • Ovoce okolo Rámy.
 • Ovoce na pustinách Sodomských.
 • Ovoce dvoje jednoroční v Egyptě jsme viděli.
 • Ovoce v království Granátském kříž nese.

PEditovat

 • Padua město.
 • Padua matka Benátek.
 • Palác a hrad slavný v Chinu.
 • Palác starý krále Alexandra.
 • Palác Kleopatry královny.
 • Palma pevnost znamenitá.
 • Palma strom, vypsání její a divná její vlastnost.
 • Palma její úžitek.
 • Palma, pokolení její osmero.
 • Palma v každém ukrojeném kusu kříž Krista pána ukazuje.
 • Palmoví jako lesů mnoho.
 • Památka nalezení S. kříže.
 • Paphos město, nyní Baffo.
 • Pasiphaë královna s býkem se spojila.
 • Pasování nás na rytířstvo hrobu božího.
 • Pasování spůsob.
 • Patria totiž vlast Krista pána.
 • Patriarcha co jest.
 • Patriarcha jeho místodržící dal nám na horu Sinai k arcibiskupu připsání.
 • Patriarcha řecký v Kairu sídlí.
 • Paulus Patavinus Dr. v právích.
 • Pavel S. v chrámě Venušiném kázal.
 • Pavlače kostela Benátského.
 • Pegu království hojné v Indii.
 • Pekařů pro malý chléb trestání.
 • Pelagia svatá kde byla.
 • Penízem Deogratias od hospody platí.
 • Perský král jeden vodu k pití všudy za sebou dával voziti.
 • Peršané víc sobě Ali než Mahometa váži.
 • Peršané učení Alovo oblíbili a dosavad drží.
 • Pes nemůže-li kosti pozříti, vždy ji ale ohloze.
 • Petr svatý kde Krista pána zapřel.
 • Petra S. skrýš.
 • Petrus Eremita a Volckmar na cestě hynou.
 • Pevnost turecká.
 • Pevnost jiná u Suez.
 • Pharos ostrov obrana Alexandrie.
 • Piláta odkud smyslí rodem býti.
 • Piperis vůdce vojska, po žoldánech Egyptských králem.
 • Plac před kostelem hrobu božího.
 • Pláč ženský nad mrtvými v Candii.
 • Pláč Arménů v nad mrtvými.
 • Plat Turkům v Rámě.
 • Plat Turkům za pouštění křesťanův k hrobu božímu.
 • Plavení naše k lodí.
 • Plavení naše od Cypru k Jaffě.
 • Plavení nebezpečné na Nilu.
 • Pocta Joppenského hejtmana.
 • Počet lidu v Benátkách.
 • Počet mnichů v klášteře S. Salvatora.
 • Počet lidu k svátkům do Jerusaléma chodícího.
 • Počet obyvatelův, dvořanův i vojáků krále Udianského.
 • Podoba hrobu božího.
 • Podoba velbloudova kopyta, za zvláštnost u pohanův i Arabův.
 • Podoba olověná krokodila v chrámě pohanském.
 • Pohané ctí kostel Betlémský.
 • Pohodlí naše v příchodu do Jerusaléma.
 • Pohodlí naše a dobrá zvůle u vicekonsula.
 • Pohřbové některých českých pánů v kaplách S. Víta na hradě Pražském.
 • Pohřeb Adama, Abrahama, Isáka a Jakoba.
 • Poklad S. Marka.
 • Poklad v hrobě Davida krále.
 • Pokorou a dobrou radou více se získá nežli hněvem.
 • Pokřik v lodí naší v noci Židé začali.
 • Pokuta modlářství.
 • Pokuta za podvedení Turkův.
 • Pompejus hejtman.
 • Pompejus, hrobu jeho sloup.
 • Porážka Turkův od Jana de Austria.
 • Porcelány kde a jak dělají.
 • Port u Jaffy.
 • Porta ferrea, totiž brána železná.
 • Portugalští při nejprvnějším svém do Indií příjezdu osočeni a hubeni.
 • Portugalští mohou apellovati z Indií do Španěl.
 • Portugalští kde sobě nejprvnější pernosti a pod jakým zámyslem vzdělali.
 • Portugalští kterak se v Indiích zosázeli.; život jejich tam.
 • Portugalští titule veliké sobě kupují.
 • Portugalští mají přednost na moři Indiánském; pevnosti a krajiny jejich.
 • Portugalští kudy Turkům usilovali škoditi.
 • Portugalští království jejich nepřátelská.
 • Posloupnost v Jerusalémě jiných králův křesťanských.
 • Potůček, z něhož David král skřemení vybíral a z těch jedním Goliáše zabil.
 • Potvorný plod odkud pochází.
 • Potýkání naše s Turky v louži.
 • Poustenníci nejprvnější.
 • Poustennického života přísnosti a obzvláštnost některých poustenníkův.
 • Poušť S. Jana Křtitele.
 • Poutníci dva utopili se v Limisu.
 • Poutníci my ubozí nesměli jsme bez průvodního listu z lodě vystoupiti.
 • Poutníci mahumetanští nesmějí se zpět ohlédnouti.
 • Poutníci někteří se naschvál z nábožnosti oslepují.
 • Poutníci, kde jich nejvíce hyne.
 • Poutnická hospoda v Rámě.
 • Poutnické potřeby k hrobu božímu.
 • Povaha moře Mrtvého.
 • Povětří v Alexandrii nezdravé.
 • Pozdravení Turkům od nás učiněné.
 • Práva na zahradě v Padui.
 • Práva mořského kde jsme nejdřív okusili.
 • Presbyter Johannes, cís. Mouřeninský.
 • Privilegia patriarchův.
 • Processí naše slavné na den těla božího v Ferrari.
 • Processí v klášteře Jerusal.
 • Processí v Betlémě.
 • Processí u S. panny Kateřiny.
 • Projíždka naše na zámek Kairský, za tou nebezpečenství veliké.
 • Promontorium bonae spei, totiž předhoří dobré naděje.
 • Pře spravedlivá násilí trpí.
 • Předních míst města Jerusaléma vypsání.
 • Přelstění ve válce platnější než síla.
 • Převláčení naše v Alexandrii do jiného habitu.
 • Příbytek náš v klášteře S. panny Kateřiny.
 • Přičina tažení křesťanského proti Turkům.
 • Přičina bludů Armenianských.
 • Příčiny podmanění tureckého křesťanův.
 • Příčiny poustenníků se na poušť vydávání.
 • Příčiny života poustennického někteří z svatých otců neschvalovali.
 • Příčiny ztracení zemí Syrie, Palestiny, Arabie.
 • Příhoda směšná.
 • Příhoda nešťastná bosáka našeho.
 • Příjezd náš do Benátek.
 • Příjezd k městu Damiátě.
 • Příjezd do Kairu.
 • Příjezd do kláštera S. panny Kateřiny.
 • Příkop vodní od Nilu do Kairu.
 • Příležitost hovádek k projížďce po Kairu.
 • Přísaha u Arménův.
 • Přísloví o Kretenských a jiném trojím národu.
 • Přístav divný a nebezpečný.
 • Přístrachové na poušti.
 • Přívoz na arabských koních.
 • Přízeň se má cností vyhledávati a ne pochlebenstvím.
 • Psammetiches, král Egyptský, chtěl řeky Nilu počátek vystihnouti.
 • Pštros, jaký on pták.
 • Pštrosa chtěli jsme uhoniti.
 • Pštrosových vajec váha; samice jak jich mnoho vysází; mozek jejich vzácná krmě.
 • Ptáčkové k penízi sletují a jej berou.
 • Pták kozidojka.
 • Ptolomaeus král Egyptský.
 • Ptolomaeus Philadelphus král dceři své do Syrie vodu z Nilu ku pití posílával.
 • Ptolomaeus král Egyptský, horlivý milovník zákona božího, na knihy štědře nakládal.
 • Poslové Libánských mnichův.
 • Půst čtvrtý Řekův.
 • Pustin obyvatelé čím se spravují.
 • Putování horlivost k místům svatým
 • Putování z Kairu k Červenému moří.
 • Původ a rozličnost rytířův všelijakých v křesťanstvu.
 • Pyramidy Kairské odkud viděti.
 • Pyramidy jaký spůsob jejich.
 • Pyramidy tři zvláštní, dlouho a nákladně stavěné.

REditovat

 • Radagasus král Gothský.
 • Radám královským úřad se dává ale ne rozum.
 • Radnice Benátská.
 • Radost a kratochvíle s ceremoniemi v Kairu.
 • Ragusium město v Slavonii.
 • Rajské jablko, palma.
 • Rajský pták kde se vídá.
 • Rama město.
 • Ramasan, postní měsíc Mahometanův.
 • Regiment aneb správa Benátská.
 • Reyže hojnost.
 • Rhodoppe vznešená nevěstka a věž její.
 • Robota v soli; rozprávka o též soli.
 • Rodičové naši prvni z ráje vyhnaní, kde se nejprv octli.
 • Rodové a pokolení židovská podnes při dvoře králův Abyssinských jsou.
 • Roucha Veroniky.
 • Roucha mešního na Libánu neužívají.
 • Roucho prorocké Mahumetanův k pouti.
 • Rozdíl vrchů, hor okolo Sinai.
 • Rozenhaim.
 • Rozina Alžběta, dcerka má, vodou Jordánkou pokřtěna.
 • Rozlučování manželstva snadné za peníze.
 • Rozpuklina skály.
 • Rudé moře, skutek boží při něm stalý.
 • Rudé na němž ještě poněkud Turek panuje.
 • Rukavic okolo Jericha nebezpečno nositi.
 • Rusma mast turecká, jíž všelikou srst aneb vlasy s těla shánějí.
 • Růže z Jericha.
 • Ryb v Nilu hojnost; snadné jich chytání.
 • Ryby s křídly.
 • Ryby na slunci sušené k jídlu nám dané.
 • Rybník Betsabe.
 • Rybník Bravní.
 • Rytíř Maltezský jak se tajil.
 • Rytíři v nově pasovaní conventu Jerusalémskému hostinu strojili.
 • Rytíři hrobu božího.
 • Rytíři podvazku.
 • Rytíři rouna zlatého a původ jejich.
 • Rytíři zvěstování panny Marie.
 • Rytíři S. Michala archanděla.
 • Rytíři obojku; hvězdy třem králům zjevené.
 • Rytíři Maltezští.
 • Rytíři Templářští.
 • Rytíři blahoslavené panny Marie.
 • Rytíři S. Jakuba a jiní.
 • Rytířstva u Římanův počátek.
 • Rytířstvo kolikeré.

ŘEditovat

 • Řád místo lichvy v Padui.
 • Řád výborný strany bylin.
 • Řád rytířův zlatého rouna v největší slávě a podstatě zůstává.
 • Řecká země jak se dělí.
 • Řecké víno kde a jak roste.
 • Řeči jaké tisknou Židé v Konstantinopoli; turecké a arabské tisknouti nesmějí.
 • Řehol mnišských v Ethiopii na tisíce.
 • Řeholy rozličné v Alexandrii v náboženství svobodu mají.
 • Řekové a Vlaši na ostrově Zante bydlejí.
 • Řekové mají v držení kůr hrobu božího.
 • Řekové od koho pošli a jak prvé slouli.
 • Řekové, chvála jejich.
 • Řekové jak se jim dálo po smrti Alexandra krále, jak Turkům v moc přišli.
 • Řekové vína skrovně užívají.
 • Řekové, jich nynější spůsob.
 • Řekové, náboženství jejich nejrozšířenější.
 • Řekové, patriarchové jich čtyři.
 • Řekové škol žádných pro mládež nemají.
 • Řekové smilstvo kněžské trescí.
 • Řekové hudby neumějí.
 • Řeky v Arragonii jaké.
 • Řeky armenské.
 • Řeky do Nilu padající.

SEditovat

 • Sába město arabské znamenité.
 • Salamis, nyní Famagusta, přístav.
 • Salem město Melchisedechovo.
 • Samson brány železné u města Gazy vzal a kam odnesl.
 • Samson kde 30 mužů zabil.
 • Samuel prorok, vlast jeho.
 • Samuel soudy kde držíval.
 • Sangiach správce Rámy.
 • Santonové, totiž kněží, radují se dobré hospodě.
 • Saraceni Syrskou a Židovskou zemi sobě podmanili a ji okolo půl páta sta let v moci měli.
 • Saraceni doktorů jejich smysl o vodě Nilově.
 • Saraceni nemnoho do Kairu pro zápověd směji.
 • Saraceni ležení jejich před Matharií.
 • Saraceni dobývali kláštera S. panny Kateřiny.
 • Saraceni velbloudy nám zajali.
 • Saraceni někteří jsou otroci kalojerův, u nich strava.
 • Saraceni loupili nás.
 • Saraceni mrtvého Egyptčana do Kairu v rakvi na velbloudu provázeli.
 • Saraceni jedni jich přebývají v poli, druzí v městech.
 • Saraceni žádnému sousedu víry nedrží.
 • Saraceni loupeží jsou živi.
 • Saraceni mužů a žen jejich oděv.
 • Saraceni, jich bohatství.
 • Saraceni, luzy jejich Turci se bojí.
 • Saraceni, král jejich ustavičně v poli přebývá; prázden jest vší nádhernosti.
 • Saraceni před lety mocni byli.
 • Saraceni v Siam království Indiánském jsou Mahumetova náboženství.
 • Saraceni, jich zvláštní čtyry sekty.
 • Sedláku nemocnému z vůně lékárnické trus hnoje nejzdravější.
 • Sekera železná na vrch vody se vznesla.
 • Sekty Jerusamlémské pokojné vespolek.
 • Sekty egyptské, jich množství.
 • Selim cís. Turecký kdy sobě Egypt podmanil.
 • Semei kde házel kamením na Davida krále.
 • Seriph kníže Mekkské z rodu Mahumetova.
 • Seriph, výjezd jeho proti karavaně mahumetské.
 • Sesostris král Egyptský začal dělati příkop k Nilu, ale nedokonal.
 • Severus C. Pertinax.
 • Siam království v Indii.
 • Simeon stařec Krista pána na ruce vzal.
 • Simeon poustenník.
 • Síň Šalomounova, nyní z ní kostel panny Marie.
 • Sjezd putování mahumetského.
 • Skála hlinovatá.
 • Sklepové, do nichž Turci poutníky zavírali.
 • Sklípek před hrobem božím.
 • Sklípek hrobu božího.
 • Skopcové a berani i jich ocasové hrubí.
 • Skrýše panny Marie.
 • Skutkové K. p. na hoře Olivetské.
 • Slavní dva palácové.
 • Slepý od K. p. uzdraven.
 • Slídění našeho zloděje.
 • Sloup spravedlnosti.
 • Sloup bičování K. p.
 • Sloup solný Lotovy ženy.
 • Sloupů mramorových XXXII.
 • Slunce kde žádného stínu při ničemž nepůsobí.
 • Smluv svadebních mahumetanských hody.
 • Smrad od mrch velbloudových.
 • Smrtí nám od loupežníků hroženo.
 • Sněhové ustaviční okolo Insprukských hor.
 • Sněhové u Tridentu celoroční.
 • Sníh a kroupy v Alexandrii nepršívají.
 • Sochot města říceniny.
 • Sokolů hojnost v Aragonii.
 • Soldánové Egyptští někdy mocní byli.
 • Soliman cís. Turecký dal Jerusalém zdí obehnati.
 • Soliman nechtěl žádného k cizímu náboženství nutiti.
 • Solon mudřec kde rodilý.
 • Soudná stolice.
 • Soudný den kde smyslí míti býti.
 • Spina santa, totiž svaté trní.
 • Správa o klášteru hory Sion,
 • Správce Jerusalémský.
 • Správce poutníků mahumetanských bašeti v Alkairu ruce líbává a za to pěknou sukni mívá.
 • Spůsob mince ražení.
 • Spůsob kláštera Betlémského.
 • Spůsob modlení v kostele.
 • Staří hody aneb kvasy společné potupovali.
 • Stavení kláštera S. Salvatora.
 • Stincus zvíře nepřítel krokodilův.
 • Stolice proroka mahumetanského a vážnost její.
 • Stolice arcibiskupa armenského.
 • Stolice králův Israelských kde byla.
 • Stolice arcibiskupská v Goa.
 • Stolice biskupská v Choin.
 • Stolice biskupská v Kochině.
 • Stolice patriaršská v Alexandrii.
 • Strappacorda, mírné trestání.
 • Straubing město při Dunaji.
 • Strom, k němuž Kristus pán měl býti přivázán.
 • Strom samec a samice.
 • Strom u prostřed lodí 70 loket zvýší.
 • Strom cypřišový.
 • Střelci dobří na ostrově Kretě.
 • Studénka napájení Kristova s učedlníky.
 • Studénka pramenitá ve všem Egyptě jediná, též studénka p. Marie.
 • Studně čerstvá na Orebě.
 • Studnice v moři.
 • Studnice hojitedlná.
 • Studnice Gihon.
 • Studnice Gihon u Betléma.
 • Studnice Rogel a kámen Zoeleth; studnice Siloe o vážnosti od pohanův.
 • Studnice nákladná a hluboká.
 • Stupňů na horu Oreb sedm tisíc.
 • Suez město někdy Lage dcery krále Philadelpha.
 • Sůl z vody jak se dělá.
 • Sůl její vaření v Hallu městě.
 • Susa stolice starých Perských králův.
 • Svadební smlouvy Arménův.
 • Svátku povýšení S. kříže původ.
 • Svátosti oltářní pod obojí Syriáni jakož i Řekové užívají.
 • Svěc mnoho potřeba k processí u hrobu božího.
 • Svláčení a bičování Krista pána.
 • Svoboda študentův v Padui.
 • Svoboda národův v Goe k vedení obchodův.
 • Svolávání do kostelův jaké.
 • Syene ostrov, někdy slavné město.
 • Sylvanus mučedlník usmrcen.
 • Symbolum Athanasii v Alexandrii složeno.
 • Syn za otce pout konal.
 • Synové Israelští do země zaslíbené přišli.
 • Synové nohou suchou Jordan přešli.
 • Sýr chutný jako u nás mýdlo.
 • Syriani, města, vrchové a obyčeje jejich.

ŠEditovat

 • Šalomoun král kde korunován a co tím znamenáno.
 • Šalomounův chrám a kdy byl zkažen.
 • Šalomounův chrám jaký nynější.
 • Šatův zelených v Mekce nedají křesťanům nositi.
 • Šetrnosti nemírná žádost.
 • Škola někdy v světě nejpřednější.
 • Školy Eliáše a Elisea prorokův.
 • Šlépěje Krista pána na hoře Olivetské.
 • Španělové do zemí Indiánských kdy se dostali, co a jak tam řídí.
 • Španělského krále v Indiích nejpřednější sídlo pro místodržícího.
 • Štědrost Benátčanův.
 • Štěpána S. brána; kde ukamenován; obraz jeho na kamenu vyrytý.
 • Štěpána S. hrob.
 • Štěpnice kláštera S. p. Kateřiny.
 • Švac město.

TEditovat

 • Tabita vdova.
 • Tanec a rozličné kratochvíle v Benátkách.
 • Tarsus město v Asii menší.
 • Tataři žízníce koňům žílu zatínají a teplou krev pijí.
 • Tataři nočních povyků netrpí; v čas ohně jak se spravují.
 • Tataři ženy jejich jsou krásné, bílé a nádherné.
 • Tataři jací se do Uher a zemí těchto dostávají.
 • Tatou zvíře a jeho popsání.
 • Tažení častá císařův křesťanských k dobývání země Sv.
 • Teplice zdravé v Armenii.
 • Terebinth strom panny Marie odpočívání.
 • Terpentýnu odkud k nám vozí.
 • Těla S. panny Kateřiny vypsání.
 • Tělo mrtvé v 24. hodinách zpráchniví.
 • Tentirité ostrova obyvatelé.
 • Thebae někdy stolice Faraonův, králů Egyptských.
 • Thewerdanck, kniha cís. Maximiliana prvního.
 • Titul chlubný krále Mouřeninského.
 • Titulové slavní po přízni se dávají.
 • Titus Livius přední historik.
 • Tomáš S. v Indiích kázával.
 • Torlakové sektáři, hadači a šejdíři.
 • Toulky z pouti přišlým milé.
 • Toužení Nonia biskupa pobožného na vyzdobenou láryni.
 • Tovaryš dobrý na cestě jest jako vozík.
 • Tovaryši mé cesty.
 • Trebizond císařství již není.
 • Trestání zločinců v Jerusalémě.
 • Trestání pro krádež a cizoložstvo mezi Turky.
 • Trident město na pomezí Benátském.
 • Trochilus ptáček, krokodilův nepřítel.
 • Trucelman co jest.
 • Trucelman jest řádu dela Centura.
 • Trucelman Jerusalémský nám vstříc vyšel.
 • Trucelmanové jakou mají povinnost.
 • Tří králů studnice.
 • Tří králů kapla.
 • Tří králové kde Kristu pánu dary obětovali.
 • Turci vzali Nicosii a Famagostu.
 • Turci nelítostiví.
 • Turci tažení jich poslední do země S.; plat prvé vybírají než k hrobu božímu pustí.
 • Turci poutníky v jistý čas k hrobu božímu skrze kostel pouštějí a tam zapečeťují.
 • Turci chtějí na soudu božím nejprvnější býti a proto se v údolí Josafat pohřbují.
 • Turci majíce od křesťanův plat nepřekážejí jim v náboženství.
 • Turci berou křesťanům syny k poturčení.
 • Turci jak s námi na lodi nakládali.
 • Turci na páteře modlitby říkali.
 • Turci žen ani souložnic židovských nejímají.
 • Turci vína našeho okusili, až ho málo nám zůstalo.
 • Turci mají Mojžíše za zvláštního proroka; smýšlení jejich o Alkoranu.
 • Turci nemohli Španělům v Ormus odolati; musí s nimi pokoj míti, cla ze všech kupectví dávati.
 • Turci, pověra jejich o smytí hříchův v lázních.
 • Turci jak o z mrtvých vstání soudí.
 • Turci Kalifovo učení drží.
 • Turci pětkrát za den do kostela chodí; jak se k tomu strojí.
 • Turci, zásluhy jejich.
 • Turci ptáky kupují a do povětří pouštějí z almužny.
 • Turecká nevážnost ku křesťanům.
 • Turecké projíždky po vodě.
 • Turecké ženy balsamem se líčí.
 • Turecké ženy proč rády do lázní chodí.
 • Turecké ženy bohaté do svých lázní s kleštěnci chodí a se zabývají.
 • Turecké ženy nic nedělají, jen se zdobí aneb procházejí.
 • Tureckého pohřbu spůsob.
 • Tureckého učení hlavní a krátký obsah.
 • Tureckého zákona titul.
 • Turecký císař divil se židovskému vyhnání z křesťanstva.
 • Turecký císař dává také poplatek jiným mocnářům.
 • Turecký císař není sebou bezpečen.
 • Turecký půst celého měsíce.

UEditovat

 • Uctivost Turkům jaká se na cestě činiti musí.
 • Učedlníci páně kde spali.
 • Učedlníci kde v čas utrpení jeho se skryli.
 • Učení Nestoriovo kde panuje.
 • Učení tajné a nezjevované.
 • Učitelové, Sergius mnich atd. tovaryši Mahumetovi tři.
 • Údolí Josafat.
 • Údolí Achor.
 • Údolí Benhinnom modly Moloch, kdežto Židé děti své na prach pálívali.
 • Ucho Malchovi S. Petr kde uťal.
 • Úkladu jsme se báli od janičara.
 • Ulice klenuté.
 • Ulice Kairské těsné nám byly v procházení.
 • Universitas aneb akademie slavná.
 • Urban papež II. držel concilium v Francii o pomoc do země S.
 • Úroda země S.
 • Úřadové Benátčanův.
 • Uši Židům nechtícím se dáti křtíti cís. Konstantin Veliký kázal zuřezati.
 • Uvedení nás do Jerusaléma.
 • Úzkost má náramná přes celou noc mezi Mahumetany.
 • Užitek čítání historií.

VEditovat

 • Váda s Araby o velbloudy.
 • Váda vladařů krále Španělského zlá a škodlivá všemu křesťanstvu.
 • Vajec nasazování u nás neslýchané.
 • Vallis Raphaim, totiž údolí obrů.
 • Vánoce kdy slavívají v zemi Řecké.
 • Vascus Gama, vůdce loďstva portugalského, ponejprv se pustit do Indií.
 • Večeře páně jaký spůsob u Řeků.
 • Večeře naše na hoře Sinai.
 • Velbloud nejpěknější nosí na pout Alkoran.
 • Velbloudice v kostele pohřbena.
 • Velbloudí maso svaté.
 • Velbloudové k zpěvu choditi naučení.
 • Velikánoc Israelitův první.
 • Velikánoc mahumetská dvojí.
 • Veliké trýznění Krista pána.
 • Venus bohyně pohanská jak ctěna byla.
 • Ves pastýřův Betlémských.
 • Vespasian a Titus od vojska v Judstvu na císařství volení.
 • Věci a potřeby poutnické v Benátkách jsme sobě hotovili.
 • Věci svaté kam se z chrámu Jerusalémského poděly.
 • Věci kteréž poutníci domů z země S. s sebou vozí neb přinášejí.
 • Věr a sekt křesťanských v Jerusalémě rozdíl.
 • Věřící nejprv křesťané nazváni.
 • Větru kde nebývá.
 • Vězení Kristova kapla.
 • Vězení a stětí S. Jana Křtitele příčina.
 • Vězení S. Petra.
 • Vězení S. panny Kateřiny v Alexandrii.
 • Věže tři, obzvláštnost jejich.
 • Věže kostela Benátského.
 • Věže pro stráž na moři.
 • Věže Gihon.
 • Věže stáda.
 • Via Appia.
 • Vicarius z kláštera Jerusalémského s trucelmanem proti nám za město vyšel.
 • Viceconsul pranice pokojí mezi Lampertem, mnichem a tovaryšstvem.
 • Viceconsul francký v Alexandrii přívětivě nás přivítal.
 • Vicerex krále Španělského, jaký dvůr vede v Indiích Východních.
 • Vichřice písková zasuje, co zastihne.
 • Vína v Kandii nejsladší.
 • Vinice znamenitá a zrní její.
 • Víno konventu Jerusalémskému přichází draze kupovati.
 • Víno při člověku devateru moc působí.
 • Vinum Pramnium, malvazí nejlepší.
 • Víra se nikdy nemění, byt se pak časové jakkoli měnili.
 • Vláda bašete Kairského.
 • Vladařové Montis crucis.
 • Vladařové po zkáze židovské v zemi jich od Tita zanecháni.
 • Vlast Kleofáše Emaus.
 • Vlastní vyměření cesty jímání a ukřižování Krista pána.
 • Vlna mořská nám kolmo vzhůru loď vyzdvihla.
 • Voda Jordánská trvánlivá.
 • Voda z jezera Sodomského jaká.
 • Voda panny Marie.
 • Voda prodajná se ztratila.
 • Voda hojitelná.
 • Voda z Nilu kalná a dobrá; jak ji čistí.
 • Voda z Nilu neplodným ženám k plodu užitečná.
 • Voda krve nepůsobí aniž zažívá.
 • Voda u Indiánův svatá.
 • Vodu ku pití jak sobě od břehův mořských v Alexandrii do sklepů pracně napouštějí.
 • Vody od pršek veliké a dlouho trvající.
 • Vojákův tureckých obyčej.
 • Volení knížete Benátského.
 • Vrch Quarantena, totiž pokušení Kristova.
 • Vrch pohoršení.
 • Vrchnost ostrovu Kandie jaká bývala a jaká nyní jest.
 • Vrchův a hor Jerusalémských vyznamenání.
 • Vršek u Mekky třicet let pořád plakal.
 • Všecko se snáze snese, krom těla zvůle a štěstí.
 • Vůdce poutníkův mahumetanských.
 • Vůně libá z šlépějí Kristových.
 • Východní králové a knížata žádali našich mocnářův za pomoc proti Turku.
 • Vyjetí naše z Jerusaléma.
 • Vyjetí naše z města Damiaty.
 • Výjezd náš z Kandie.
 • Výjezd z Jerusaléma k Jerichu a jiným S. místům.
 • Vypsání kostela hrobu božího.
 • Výsost Moloch modle vystavená.
 • Vystavění Jerusaléma od Zorobabele.
 • Vystoupení naše z moře na zemi Svatou.
 • Výstraha nám užitečná dána.
 • Vysvědčení v čas morového povětří poutníkům ve Vlaších potřebná.
 • Vysvědčení poutníkům a rytířům hrobu božího jaké se dává.
 • Vysvědčení nám dané na S. hoře Sinai a Orebě.
 • Výška vrchu, na němž Hospodin zákon svůj vydávati ráčil.
 • Výtok mistrovský na moři.

XEditovat

 • Xerxes král Perský, nešťastný voják.

ZEditovat

 • Začátek vypravování o naší cestě další.
 • Záduší turecké.
 • Zahalečův a žebráků v Chinu netrpí.
 • Zahrada lékařův.
 • Zahrady rozkošné v Kandii.
 • Zachea bohatého dům.
 • Zajetí Babylonské.
 • Základ o strojení hostiny.
 • Zákon starý kde ponejprv překládán.
 • Zámek v Kairu nákladně vystavěný.
 • Zámek krále Tatarského deset mil vlašských veliký.
 • Zante ostrov a vypsání jeho.
 • Zásoby naše na pouť.
 • Zázrak na Židech při stavění chrámu.
 • Zázrakové předcházející obležení a zkázu města Jerusaléma.
 • Zbrojnice znamenitá arciknížat Rakouských.
 • Zeleného čtvrtku ceremonia u hrobu božího.
 • Země Morea a vypsání její.
 • Země Benátčanům poddané.
 • Země těl mrtvých někdy netrpěla.
 • Země Medská nyní Servan slove.
 • Země Iberie položení.
 • Země Svatá; její jmena, meze.
 • Země S. jest právě u prostřed světa; nejsvětějších osob vlastí a hrobem.
 • Země S., její velikost, úroda.
 • Země S., dělení její.
 • Země S. kolik měst královských a biskupských měla; jaký počet lidu branného.
 • Země skalnaté vod do sebe nepijí.
 • Zemi Svatou odkud jsme nejprv spatřili.
 • Zenobia královna na dromedáři utíkala.
 • Zidem město a jeho vypsání.
 • Zimy ani sněhu nebývá v zemích za Egyptem.
 • Zjevení opatu Orebskému.
 • Zlaté tele sléváno.
 • Zlato ryzí nejlepší kde roste.
 • Zorobabel jiný chrám Jerusalémský vystavěl.
 • Zvláštních deset divů při chrámu Jerusalémském před zkázou vídaných.
 • Zvonců žádných v zemi S. nevídat ani slýchat.
 • Zvonců sami kalojeři hory Athos užívají.
 • Zvony tři u kláštera Libánského a nikdež jinde na panství tureckém.
 • Zvůle bývalá v lázních asiatských a potom v Římských, obojích Saracenské zemi rovných.

ŽEditovat

 • Žalář S. Petra.
 • Žen těkavých a cti jejich ztráta snadná.
 • Ženy krásné v Kretě.
 • Ženy jedovatější než hadi.
 • Ženy v Syrii jak se chovají.
 • Ženy laciné mezi poutníky Mahumetany.
 • Ženské pohlaví v Cypru úlisné.
 • Ženského pohlaví na vojně víc než mužského.
 • Ženstvo chána Tatarského všecko s ním na myslivost jezdívá.
 • Žeň brzo po velikonoci v zemi S. bývá.
 • Žeň v Egyptě Dubna měsíce.
 • Žid donucen jsa, vypravuje Heleně císařové o místu hrobu božího.
 • Žid pískem na poušti Arabské okřtěn.
 • Židé proč z Tridentu vyhnáni.
 • Židé bouřili se proti Pilátovi.
 • Židé chtěli zase chrám stavěti.
 • Židé pána Krista z mostku do vody shodili.
 • Židé na císařství Heraclia, též v Francii a Hišpanii musili se dáti křtíti.
 • Židé byli k nám ukrutnější nežli Turci.
 • Židé jsou vyzvědači křesťanův v Kairu.
 • Židé z křesťanstva vyhnaní mnohého zlého v Turcích křesťanům příčinou jsou.
 • Židé, mnoho tisíc jich vypovědíno z zemí cís. Římských.
 • Židé, obchod jejich v Kairu i jinde; s uměním lékařským zacházejí; děti křesťanské kupují a k čemu.
 • Židé u Turků nejsou váženi.
 • Židé tiskárnu svou mají v Konstantinopoli.
 • Židé v Konstantinopoli žlutý tulpant a v zemi S. červený vysoký klobouk nositi musejí.
 • Židovského národu úhlavní nepřátelé.
 • Žoldán Egyptský zemi S. opanoval.
 • Žoldán Ludvíka krále Franckého u Damiaty náramně soužil.