Bible kralická (1918)/III Janova

Kapitola 1. Editovat

1 Starší Gáiovi milému, kteréhož já miluji v pravdě.
2 Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl, a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má.
3 Zradovalť jsem se zajisté velice, když přišli bratří, a svědectví vydávali o tvé upřímnosti, kterak ty v upřímnosti chodíš.
4 Nemámť větší radosti, než abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti.
5 Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli činíš bratřím a hostem,
6 Kteříž svědectví vydali o lásce tvé před církví. Kteréžto vyprovodíš-li, tak jakž sluší na Boha, dobře učiníš.
7 Neboť pro jméno jeho vyšli, a nic nevzali od pohanů.
8 Mámeť tedy my takové přijímati, abychom byli pomocníci pravdy.
9 Psal jsem zboru [vašemu], ale Diotrefes, kterýž stojí o prvotnost mezi nimi, nepřijímá nás.
10 Protož přijdu-li [tam], připomenuť skutky jeho, kteréž činí, mluvě proti nám zlé řeči. A nemaje dosti na tom, i sám bratří nepřijímá, i těm, kteříž by chtěli, nedopouští, a ze zboru [je] vylučuje.
11 Nejmilejší, nenásledujž zlého, ale dobrého. Kdož dobře činí, z Boha jest; ale kdož zle činí, nevidí Boha.
12 Demetriovi svědectví vydáno jest ode všech, i od samé pravdy; ano i my svědectví [o něm] vydáváme, a víte, že svědectví naše pravé jest.
13 Mnohoť jsem měl psáti, ale nechciť psáti černidlem a pérem.
14 Nebo mám naději, že tě tudíž uzřím, a ústy k ústům mluviti budeme. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdraviž [i ty] přátel ze jména.

Starý zákon
GenesisExodusLeviticusNumeriDeuteronomium

JozueSoudcůRutI SamuelovaII SamuelovaI KrálovskáII KrálovskáI ParalipomenonII ParalipomenonEzdrášNehemiášEsterJob

ŽalmyPříslovíKazatelPíseň Šalamounova

IzaiášJeremiášPláč JeremiášůvEzechielDaniel

OzeášJoelAmosAbdiášJonášMicheášNahumAbakukSofoniášAggeusZachariášMalachiáš

Nový zákon
MatoušMarekLukášJanSkutky

ŘímanůmI KorintskýmII KorintskýmGalatskýmEfezskýmFilipenskýmKolossenskýmI TessalonicenskýmII Tessalonicenským

I TimoteoviII TimoteoviTitoviFilemonoviŽidům

JakubI PetrovaII PetrovaI JanovaII JanovaIII JanovaJudova

Zjevení